HUUR - + ANNULERINGSVOORWAARDEN


Algemene huur- en annuleringsvoorwaarden  ‘HOLIDAY HOME BRUGES DE PEPEL’


Huurvoorwaarden.


1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de aanbetaling/het voorschot.

2. Verhuurder verplicht zich het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.

3. Verhuurder mag het gehuurde goed op elk redelijk tijdstip bezichtigen.

4. Huurder mag het gehuurde goed niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen.

5. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en schoon bewonen waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad. Huurder verplicht zich het object na afloop van de huurtermijn bezemschoon en in goede orde op te leveren.

6. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen domiciliering mogen aanvragen , beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

8. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

9. Het is huurder verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen, ook de matrasbeschermers blijven liggen tijdens uw verblijf.

10. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de buurtbewoners .

11. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in de tuin / op het grasveld is verboden.

12. Huurder dient uiterlijk op de dag waarop de huurperiode aanvang neemt, schriftelijk of telefonisch aan verhuurder te berichten dat huurder het gehuurde goed op een later moment tijdens de huurperiode zal betrekken.


Algemeen.


13. Huurder wordt geacht het gehuurde goed, met de daarin aanwezige inventaris, overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst zonder schade te hebben aanvaard op het moment van het betrekken van de vakantiebungalow. Huurder heeft geen recht op korting of schadevergoeding anderszins.

14. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden.


Ontbinding. 


15. Verhuurder is gerechtigd de reservering als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;

a. indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;

b. indien niet is voldaan aan één van de verplichtingen zoals in omschreven in artikel 4 t/m 12.


Borgsom.


16. Iedere huurder dient een borgsom van € 1000,00 te betalen via reservatie op een kredietkaart en dit bij aankomst  .

De borgsom zal worden vrijgegeven binnen de 10 (tien) dagen volgend op het vertrek en verminderd met de verrekening van de schade .

Indien de schade hoger oploopt dan € 1000,00 worden de kredietkaartgegevens gebruikt tot het betalen van de schade.

De huurder ontvangt hiervoor een gedetailleerd overzicht van de schade en een factuur van de herstelling.


Betalingsvoorwaarden.


1. De aanbetaling, het voorschot dient binnen 8 dagen na de reserveringsdatum door De Pepel te zijn ontvangen. Het saldo dient 2 maanden voor aankomst op het vakantieverblijf door De Pepel te zijn ontvangen.

2. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag 5 dagen na de reserveringsdatum door De Pepel te zijn ontvangen.

3. Indien u reserveert  binnen 1 week voor de dag van aankomst, gebeurt dit uitsluitend via mail .Uw reservatie wordt al dan niet door ‘De Pepel’ bevestigd .

Het gehele bedrag kan enkel via kredietkaart voldaan worden .


Annuleringsvoorwaarden.

 

Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat , verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:


- Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;

- Bij annulering binnen drie maanden tot twee weken voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

- Bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten (10%)  indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van De Pepel , wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode .


DENKT U WEL AAN HET AFSLUITEN VAN EEN REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING  ;

DEZE IS NIET INBEGREPEN EN WIJ KUNNEN U DIE NIET AANBIEDEN .

                                                                                                                                                                                                                                                                    Om terug te keren naar PRIJZEN : klik hier


Antoon De Lensstraat 19   BRUGES ASSEBROEK B-8310       +32478614404     INFO@PEPEL.BE       BTW : BE 0867.569.285